Prawo gospodarcze i handlowe

Prawo gospodarcze i handlowe

W ramach świadczonej pomocy prawnej możliwe jest uzyskanie szerokiego spektrum usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi prawnej polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą indywidualnie albo w formie spółki cywilnej.

Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców może polegać na doradztwie przy dokonywaniu wyboru właściwej formy prawnej  prowadzonej działalności gospodarczej, która najlepiej będzie uwzględniać specyfikę branży, na przygotowywaniu umów spółek handlowych i opracowaniu regulaminów oraz uchwał zarządów i rad nadzorczych, przeprowadzaniu audytów prawnych spółek handlowych oraz przygotowaniu umów zbycia udziałów lub akcji. Doradztwo prawne uwzględnia zapotrzebowanie danego przedsiębiorcy i może przybrać formę ustnych konsultacji oraz pisemnych opinii. Możliwe jest uzyskanie porad z zakresu prawa administracyjnego, podatkowego, bankowego, budowlanego, wekslowego i czekowego, energetycznego, farmaceutycznego, karno-skarbowego, prawa konkurencji, prawa nieruchomości, ochrony danych osobowych, ochrony środowiska, prawa papierów wartościowych, prawa pracy, prawa przewozowego, prawa spółdzielczego i spółek, prawa telekomunikacyjnego, prawa ubezpieczeń, prawa własności przemysłowej, prawa zamówień publicznych i innych gałęzi prawa. Pomoc prawna może polegać na doradztwie przy dokonywaniu czynności faktycznych i prawnych podejmowanych przez podmioty gospodarcze, zabezpieczeniu wierzytelności, prowadzenie negocjacji ugodowych oraz prowadzenie postępowań sądowych, zabezpieczających i egzekucyjnych.

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego pomoc prawna może być świadczona zarówno na rzecz dłużników, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników. Pomoc prawna może polegać na doradztwie w zakresie ochrony interesów podmiotów gospodarczych w sytuacjach grożącej upadłości, wszczynaniu i prowadzeniu postępowania upadłościowego, doradztwie na rzecz członków zarządu podmiotów zagrożonych upadłością lub w stosunku do których została ogłoszona upadłość, prowadzenie postępowań przeciwko członkom zarządu podmiotów zagrożonych upadłością lub w stosunku do których została ogłoszona upadłość oraz doradztwie w zakresie nabywania przedsiębiorstw lub poszczególnych ich składników w postępowaniu upadłościowym.

Please wait...