Umowy

Umowy

Umowy

Umowa jest to zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron, które określa ich wzajemne prawa i obowiązki.
Kancelaria prawna zajmuje się pomocą prawną przy analizowaniu, sporządzaniu, dochodzeniu praw wynikających z umów,  w tym:

 • umowy adhezyjnej (zawieranej między konsumentem, a przedsiębiorcą na podstawie ogólnych warunków umów np. umowa ubezpieczenia samochodu, umowa kupna produktu AGD),
 • umowy o dożywocie (polegającej na przeniesieniu własności nieruchomości jednej osoby na rzecz drugiej z zachowaniem uprawnień do korzystania z tej rzeczy do dnia jej śmierci),
 • umowy agencyjnej (w której udział biorą Klient, Zleceniodawca, a także Agent będący pośrednikiem między jedną stroną, a drugą w zamian za honorarium pieniężne ze strony zlecającego),
 • umowy darowizny (określającej warunki, na jakich podstawie darczyńca dostarcza nieodpłatnie dóbr materialnych obdarowanemu),
 • umowy dostawy (zawieranej między dostawcą, który zobowiązuje się do wytworzenia określonej rzeczy oraz dostarczenia jej w określonym w umowie czasie, a Odbiorcą, który zobowiązuje się do odebrania tej rzeczy oraz zapłaty za nią ceny),
 • umowy dzierżawy (zawieranej między wydzierżawiającym, a więc tym, który oddaje część swojego majątku do używania i pobierania pożytków dzierżawcy, który zobowiązuje się płacić w zamian określony w umowie czynsz),
 • umowy leasingu (zawieranej między leasingodawcą, który zobowiązuje się przekazać drugiej stronie na podany w umowie czas – leasingobiorcy prawo do korzystania z określonej rzeczy, w zamian za raty leasingowe),
 • umowy komisu (zawieranej między komisantem, który zobowiązuje się do kupna/sprzedaży w imieniu własnym majątku ruchomego na rzecz Komitenta w zamian za wynagrodzenie pieniężne),
 • umowy kontraktacji (zawieranej między Producentem Rolnym, zobowiązującym się do wytworzenia i dostarczenia produktów rolnych, a Kontraktującym zobowiązującym się do odebrania tych produktów w określonym czasie oraz zapłaty za nie),
 • umowy najmu (zawieranej między wynajmującym zobowiązującym się do oddania przedmiotu najmu do używania na czas określony lub nieokreślony, a najemcą zobowiązującym się do zapłaty za tenże przedmiot ustalonego czynszu),
 • umowy o dzieło (umowa, w której Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła w zamian za zapłatę od Zamawiającego),
 • umowy o roboty budowlane (jest odmianą umowy o dzieło, gdzie wykonawca zobowiązuje się w niej do wykonania umówionego obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej, Inwestor natomiast zobowiązuje się do wykonania wszelakich czynności związanych z kwestia prawną, przekazania projektu budowlanego, odebrania obiektu, a także zapłatą wynagrodzenia),
 • umowy poręczenia (zawieranej między poręczycielem, a wierzycielem, w której ten pierwszy zobowiązuje się do wykonania zobowiązań dłużnika w razie gdyby ten sam ich nie wykonał),
 • umowy pożyczki (zawieranej między pożyczkodawcą, który oddaje drugiemu na własność pieniądze bądź konkretne dobra materialne, a pożyczkobiorcą, który je przyjmuje i zobowiązuje się do oddania tej samej ilości gotówki bądź dóbr materialnych w określonym czasie),
 • umowy przechowania (w umowie tej przechowawca zobowiązuje się do przechowania w stanie nienaruszonym rzeczy ruchomej osoby składającej – odpłatnie bądź nieodpłatnie),
 • umowy przewozu (zawieranej między przewoźnikiem, który zobowiązuje się do przewiezienia osób/rzeczy w ramach swojej działalności gospodarczej, a drugą Stroną, która zobowiązuje się do zapłaty za wykonaną usługę),
 • umowy rachunku bankowego (zawieranej między bankiem, zobowiązującym się na czas określony bądź nieokreślony do przechowywania środków pieniężnych, a posiadaczem rachunku bankowego),
 • umowy renty (zawieranej między dwoma stronami, z czego jedna zobowiązuje się do okresowego świadczenia kwoty pieniężnej/określonej ilości jakiegoś dobra na rzecz drugiej),
 • umowy składu (zawieranej między przedsiębiorcą składowym, zobowiązującym się do przechowywania za wynagrodzeniem, oznaczonych w umowie rzeczy ruchomych, a drugą stroną, umowę tę reguluje Kodeks cywilny),
 • umowy spedycji (zawieranej między spedytorem, zobowiązującym się do wykonania usług z zakresu przewozu określonego towaru, a drugą stroną zobowiązującą się do zapłaty wynagrodzenia w zamian za tą usługę),
 • umowy spółek cywilnych
 • umowy ubezpieczenia (umowy między ubezpieczycielem zobowiązującym się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczającym zobowiązującym się do płatności składek pieniężnych),
 • umowy użyczenia (zawieranej między użyczającym, który zobowiązuje się do zapewnienia biorącemu bezpłatnego używania konkretnej rzeczy na czas określony bądź nieokreślony),
 • umowy przedwstępnej (zawieranej między dwoma stronami, zobowiązującymi się do zawarcia w przyszłości oznaczonej umowy przyrzeczonej),
 • umowy sprzedaży (zawieranej między sprzedawcą, który zobowiązuje się przenieść własność rzeczy oraz wydać rzecz, a kupującym, który zobowiązuje się rzecz tą odebrać oraz za nią zapłacić cenę),
 • umowy zamiany (wymiana określonych dóbr bez użycia pieniądza),
 • umowy zlecenia (zawieranej między dwoma podmiotami, z których jeden zobowiązuje się do wykonania określonej czynności prawnej odpłatnie bądź nieodpłatnie na rzecz drugiego),
 • innych umów nienazwanych (umów, które nie zostały uregulowane ani w Kodeksie cywilnym, ani w innych aktach prawnych porządku krajowego, przykładami są tutaj umowa franchisingu, factoringu, forfaitingu, sponsoringu, merchandisingu, know-how, consultingu, timesharingu, umowy lombardowe, barterowe, brokerskiego, dealerskie, czarteru, opcji, kooperacji, konsorcjum, kontraktu menadżerskiego i inne ).

Ze względu na szerokie pojęcie umów cywilnoprawnych nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: