Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, w skład którego wchodzą systemy norm regulujących stosunki prawne w rodzinie  o charakterze niemajątkowym jak i majątkowym, jej istnienie i funkcjonowanie, a także stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi oraz sprawy związane z opieką i kuratelą.

W Polsce problematykę związaną z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe.  Własną regulację praw rodzinnych zawiera również Traktat konstytucyjny UE, gdzie w rozdziale II zawarte zostało prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka oraz ochrona życia rodzinnego i zawodowego.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego może dotyczyć następujących aspektów:

Małżeństw, w tym:

- zwolnień z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,

- zezwoleń na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

- zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobie bez wymaganego wieku,

- zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobie chorej psychicznie bądź cierpiącą na różnego rodzaju niedorozwój umysłowy,

- zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobom spokrewnionym,

 • separacji za zgodą obojga małżonków,
 • rozwodów, w tym:

- unieważnienia małżeństwa cywilnego,

- stwierdzenia nieistnienia małżeństwa,

- uznania wyroku rozwodowego zagranicznego,

 • podziału majątku małżonków,
 • rozdzielności majątkowej,
 • spraw majątkowych między małżonkami, w tym:

- podziału majątku wspólnego, a także ustalenie nierównych udziałów w tym majątku,

- wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,

- pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,

- sporządzania umów małżeńskich dotyczących podziału majątku,

- zwrotu wydatków i nakładów na majątek osobisty,

 • obowiązku alimentacyjnego, w tym:

- na dziecko,

- małżonka,

- dla kobiety ciężarnej wraz z pokryciem kosztów porodu i połogu,

- podwyższenia alimentów,

- obniżenia alimentów,

- zwrotu alimentów,

- zniesienia alimentów,

- egzekucji alimentów,

- wygaśnięcia alimentów.

 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalania opiekunów prawnych, w tym:

- ustanowieniem bądź zwolnieniem z opieki,

- zezwoleniem dla opiekuna na wykonanie czynności,

- ustanowieniem wynagrodzenia dla opiekuna,

 • ustalania ojcostwa oraz macierzyństwa bądź ich zaprzeczenia,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustanowienia kuratora, w tym:

- ustanowienia kuratora w celu reprezentowania dziecka,

- ustanowienia kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,

- ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, a nienarodzonego,

- ustanowienia kuratora dla osoby potrzebującej pomocy w prowadzeniu jej spraw,

- ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej,

- ustanowienia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,

- uchylenia kurateli,

 • uznanie dziecka,
 • adopcji, w tym:

- adopcji zagranicznej,

 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wyrównanie roszczeń rentowych,
 • ubezwłasnowolnienie etc.

 

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria  zajmuje się:

 

- udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,

- uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,

- doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,

- pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,

- reprezentacji w postępowaniach sądowych

 

 

Ze względu na szeroki zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych, proszę o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.