Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne jest działem prawa cywilnego, w skład którego wchodzą systemy norm regulujących stosunki prawne w rodzinie  o charakterze niemajątkowym jak i majątkowym, jej istnienie i funkcjonowanie, a także stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi oraz sprawy związane z opieką i kuratelą.

W Polsce problematykę związaną z prawem rodzinnym reguluje Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe.  Własną regulację praw rodzinnych zawiera również Traktat konstytucyjny UE, gdzie w rozdziale II zawarte zostało prawo do założenia rodziny i zawarcia małżeństwa, zakaz dyskryminacji, różnorodność kulturowa, religijna i językowa, równouprawnienie kobiet i mężczyzn, prawa dziecka oraz ochrona życia rodzinnego i zawodowego.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego może dotyczyć następujących aspektów:

Małżeństw, w tym:

– zwolnień z obowiązku złożenia dokumentu potrzebnego do zawarcia małżeństwa,

– zezwoleń na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika,

– zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobie bez wymaganego wieku,

– zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobie chorej psychicznie bądź cierpiącą na różnego rodzaju niedorozwój umysłowy,

– zezwoleń na zawarcie małżeństwa osobom spokrewnionym,

 • separacji za zgodą obojga małżonków,
 • rozwodów, w tym:

– unieważnienia małżeństwa cywilnego,

– stwierdzenia nieistnienia małżeństwa,

– uznania wyroku rozwodowego zagranicznego,

 • podziału majątku małżonków,
 • rozdzielności majątkowej,
 • spraw majątkowych między małżonkami, w tym:

– podziału majątku wspólnego, a także ustalenie nierównych udziałów w tym majątku,

– wyłączenia odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka,

– pozbawienia małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym,

– sporządzania umów małżeńskich dotyczących podziału majątku,

– zwrotu wydatków i nakładów na majątek osobisty,

 • obowiązku alimentacyjnego, w tym:

– na dziecko,

– małżonka,

– dla kobiety ciężarnej wraz z pokryciem kosztów porodu i połogu,

– podwyższenia alimentów,

– obniżenia alimentów,

– zwrotu alimentów,

– zniesienia alimentów,

– egzekucji alimentów,

– wygaśnięcia alimentów.

 • władzy rodzicielskiej,
 • ustalania opiekunów prawnych, w tym:

– ustanowieniem bądź zwolnieniem z opieki,

– zezwoleniem dla opiekuna na wykonanie czynności,

– ustanowieniem wynagrodzenia dla opiekuna,

 • ustalania ojcostwa oraz macierzyństwa bądź ich zaprzeczenia,
 • pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem,
 • ustanowienia kuratora, w tym:

– ustanowienia kuratora w celu reprezentowania dziecka,

– ustanowienia kuratora w sprawie o dochodzenie ojcostwa,

– ustanowienia kuratora dla dziecka poczętego, a nienarodzonego,

– ustanowienia kuratora dla osoby potrzebującej pomocy w prowadzeniu jej spraw,

– ustanowienia kuratora dla osoby nieobecnej,

– ustanowienia kuratora dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo,

– uchylenia kurateli,

 • uznanie dziecka,
 • adopcji, w tym:

– adopcji zagranicznej,

 • przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
 • wyrównanie roszczeń rentowych,
 • ubezwłasnowolnienie etc.

 

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria  zajmuje się:

 

– udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego,

– uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,

– doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,

– pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,

– reprezentacji w postępowaniach sądowych

 

 

Ze względu na szeroki zakres prawa rodzinnego i opiekuńczego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych, proszę o kontakt za pomocą formularza kontaktowego.