Prawo spadkowe

Prawo spadkowe

Prawo spadkowe jest gałęzią prawa cywilnego, która w sposób kompleksowy reguluje przejście praw i obowiązków majątkowych po śmierci osoby fizycznej.

Jako, że prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych, dzielimy je na pięć głównych kategorii:

 1. dotyczące dziedziczenia,
 2. dotyczące testamentu,
 3. dotyczące przyjęcia spadku,
 4. dotyczące podatku od spadku i darowizn
 5. dotyczące zachowku.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach  związanych z prawem spadkowym  w postępowaniach dotyczących:

 • zachowku,
 • niegodności dziedziczenia,
 • wyłączenia małżonka od dziedziczenia,
 • wykonania zapisu,
 • wykonania polecenia,
 • zmniejszenie zapisu oraz
 • o wystąpienie wierzyciela spadkodawcy przeciwko spadkobiercom.

W postępowaniach nieprocesowych pomoc prawna jest udzielana w sprawach o:

 • stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy albo testamentu,
 • o stwierdzenie nabycia w spadku gospodarstwa rolnego,
 • o dział spadku i dokonywane łącznie z nim zniesienie współwłasności lub podziału majątku wspólnego,
 • o zabezpieczenie spadku,
 • o spis inwentarza,
 • o przyjęcie spadku, o odrzucenie spadku,
 • o nakazanie złożenia testamentu,o otwarcie i ogłoszenie testamentu,
 • o wyjawienie przedmiotów spadkowych,
 • o zawiadomienie o testamencie ustnym albo o zwolnienie wykonawcy testamentu.

Dział spadku

Podział spadku może nastąpić zarówno dzięki zawarciu umowy ze spadkobiercami jak i na mocy orzeczenia sądu. Każda z osób uprawnionych  może dochodzić swojego udziału przed sądem, w razie braku zgody pomiędzy spadkobiercami odnośnie sposobu dokonania podziału.

Sąd może dokonać podziału spadku w następujący sposób:

 • rozdzielić przedmioty wchodzące w skład spadku pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku,
 • rozdzielić przedmioty wchodzące w skład spadku kilku spadkobiercom, zobowiązując ich do obowiązkowej spłaty pozostałych spadkobierców,
 • nakazać sprzedaż majątku spadkowego, a uzyskaną sumę rozdzielić pomiędzy wszystkich spadkobierców proporcjonalnie do przysługujących im udziałów w spadku.

 

 

Zachowek

Zachowek jest instytucją prawną przewidzianą dla tych osób, które będąc uprawnionymi na podstawie ustawy,  zostały pozbawione udziału w spadku czy to na skutek testamentu czy też darowizn dokonanych za życia spadkodawcy. Zachowek jest to świadczenie pieniężne wypłacane przez spadkobiercę osobom uprawnionym, które zostały pominięte w testamencie bądź ich udział został zminimalizowany.

 

Stwierdzenie nabycia spadku

Spadkobierca nabywa spadek w chwili otwarcia spadku, czyli z chwilą śmierci spadkodawcy. Aby móc udowodnić, że jest się spadkobiercą należy uzyskać sądowe postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa spadkowego,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • sporządzaniem i opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów,
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych umów,
 • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych ,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych,

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa spadkowego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: