Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne swoim zakresem obejmują regulacje dotyczące szerokiego spektrum świadczeń należnych osobom uprawnionym.  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi nadrzędne źródło regulacji ubezpieczeń społecznych w Polsce.

Jako, że prawo ubezpieczeń społecznych reguluje szeroki zakres stosunków prawnych, możemy wśród nich wyróżnić:

 1. ubezpieczenia emerytalne,
 2. ubezpieczenia rentowe,
 3. ubezpieczenia chorobowe,
 4. ubezpieczenia wypadkowe.

 

Pomoc prawna z zakresu ubezpieczeń społecznych może dotyczyć następujących aspektów:

 • praw do renty, emerytury oraz innych świadczeń społecznych,
 • zasiłków z tytułu wypadków przy pracy, w czasie drogi do pracy i z pracy, w tym również do szkoły/ na uczelnię,
 • chorób zawodowych, czyli tych spowodowanych działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia na terenie zakładu pracy bądź w środowisku pracy takich jak: hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne. Choroby te prowadza do trwałej utraty zdrowia przez pracownika, przykładem mogą być tutaj: rozedma płuc, pylica, ołowica, choroba mikrofalowa etc.,
 • urlopów macierzyńskich, w tym: czasu trwania, urlopu macierzyńskiego dla ojca, urlopu macierzyńskiego dla samotnej matki, płatnego urlopu macierzyńskiego, wypowiedzenia z pracy etc.,
 • rent inwalidzkich dla osób niezdolnych do pracy wskutek choroby bądź wypadku przy pracy, zasad przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy etc.,
 • rent szkoleniowych w celu przekwalifikowania zawodowego ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie z powodu trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • rent rodzinnych, w tym: osób uprawnionych do otrzymywania renty rodzinnej, rent dla dzieci, wnuków, rodzeństwa, małżonka, rodziców, wysokość renty rodzinnej, dodatek dla sierot zupełnych etc.,
 • rent dla wdowy/wdowca oraz sierot w przypadku śmierci pracownika,
 • rent na pozostałych członków rodziny w przypadku braku bliskiej rodziny (współmałżonka oraz dzieci) przez pracownika
 • wieku emerytalnego, w tym: prawa do emerytury, wcześniejszego prawa do emerytury, emerytury częściowej, etc.

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,
 • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych,
 • reprezentacji przed ZUS i innymi organami administracji publicznej

 

Ze względu na szerokie pojęcie ubezpieczeń społecznych nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: