Prawo administracyjne

Prawo administracyjne

Polskie prawo administracyjne obejmuje prawo administracyjne ustrojowe, które określa strukturę oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej, prawo administracyjne materialne, które reguluje prawa i obowiązki państwa i obywateli oraz prawo administracyjne procesowe, określające postępowanie administracyjne.

Materialne prawo administracyjne to dział prawa obejmujący zespół norm o charakterze materialnym, regulujących sytuację prawną podmiotów względem organów administracji publicznej. Normy te oddziaływają poprzez zespół obowiązków i uprawnień, których realizacja przez jednostki podlega kontroli przez organy administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Pomoc ta może polegać na doradztwie prawnym zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego,  postępowania administracyjnego oraz sądowoadministracyjnego.

Doradztwo może dotyczyć spraw na:

  • wszczęcia postępowania administracyjnego,
  • pomocy w przedstawieniu stanowiska strony w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
  • zaskarżenia decyzji administracyjnej, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
  • skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
  • wznowienia postępowania administracyjnego,
  • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Pomoc prawna może polegać na:

reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,

w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji, w postępowaniach odwoławczych, m.in. przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie postępowania egzekucyjnego w administracji pomoc prawna może dotyczyć:

  • zwolnienia lub wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
  • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
  • zażalenia na postępowanie lub czynności egzekucyjne oraz
  • zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.
Please wait...