Prawo rolne

Prawo rolne swoim zakresem obejmuje normy prawne dotyczące produkcji rolnej i rynku rolnego, w tym działalności produkcyjnej, przetwarzania i obrotu produktami rolnymi.  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stanowi nadrzędne źródło Prawa rolnego w Polsce. Jej uzupełnieniem są ratyfikowane umowy międzynarodowe, akty prawne, ustawy szczególne, rozporządzenia i akty prawa miejscowego, statuty, regulaminy organizacji rolniczych, a także traktaty i akta ustanawiane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jako, że prawo rolne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych, dzielimy je na trzy główne kategorie:

 1. dotyczące ustroju rolnego,
 2. dotyczące produkcji rolnej,
 3. dotyczące dotacji dla sektora rolniczego.

 

Szczegółowo opisując, pomoc prawna z zakresu prawa lokalowego może dotyczyć następujących aspektów:

 • tworzenia podmiotów sektora rolnego,
 • transakcji nieruchomościami rolnymi,
 • przekształcania gruntów rolnych,
 • subwencji i dotacji
 • płatności,
 • wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw oraz rynku rybnego,
 • rozwoju obszarów wiejskich,
 • rynku paszowego,
 • gruntów rolnych etc.

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria Adwokacka Haas zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa rolnego,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • doradztwem w zakresie egzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,
 • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
 • reprezentacja przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencją Rynku Rolnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencją Nieruchomości Rolnych, Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, Inspekcją Handlową,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych.

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa rolnego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez moją kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: