Prawo karne

Prawo karne

Prawo karne stanowi zbiór regulacji prawnych normujących zasady odpowiedzialności karnej za czyny zabronione pod groźbą kary. Podstawowymi źródłami aktualnie obowiązującego w Polsce prawa karnego są Kodeks karny, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy, Kodeks karny skarbowy oraz inne akty prawne.

Kancelaria Adwokacka Haas świadczy usługi polegające na reprezentacji klienta na wszystkich etapach postępowania karnego – od postępowania przygotowawczego, poprzez postępowanie jurysdykcyjne aż do etapu postępowania wykonawczego.

Pomoc w postępowaniu karnym może polegać również na:

 1. doradztwie prawnym,
 2. sporządzaniu pism procesowych,
 3. analizie akt i dokumentów sprawy oraz
 4. na wizytach w aresztach  śledczych i  zakładach  karnych.

Reprezentowane przez Kancelarię mogą być wszystkie osoby uczestniczące w postępowaniu karnym:

 1. oskarżony,
 2. podejrzany,
 3. pokrzywdzony,
 4. oskarżyciel posiłkowy,
 5. powód cywilny oraz
 6. oskarżyciel prywatny.

Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie wszystkich przewidzianych w kodeksie karnym przestępstw:

 1. przeciwko życiu i zdrowiu,
 2. bezpieczeństwu w komunikacji,
 3. wolności,
 4. wolności  seksualnej,
 5. rodzinie  i  opiece​,
 6. mieniu,
 7. wiarygodności  dokumentów,
 8. obrotowi  gospodarczemu oraz
 9. przestępstw dotyczących żołnierzy.

Z zakresu prawa o przeciwdziałaniu narkomanii pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje przestępstwa związane z:  posiadaniem  przyrządów  służących  do  wytwarzania  środków  odurzających lub  psychotropowych,

 1. posiadaniem środków odurzających lub  psychotropowych,
 2. udzielaniem  środków  odurzających  innym  osobom,
 3. wprowadzaniem  do  obrotu  środków  odurzających,
 4. posiadaniem przyrządów  służących  do  wytwarzania  środków  odurzających lub  psychotropowych.

W zakresie prawa karnego wykonawczego pomoc prawna może polegać na sporządzeniu wniosków:

 1. o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 2. warunkowe przedterminowe zwolnienie,
 3. o przerwę w odbywaniu kary pozbawienia wolności,
 4. o zatarcie skazania,
 5. o umorzenie, rozłożenie na raty grzywny oraz
 6. o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.
Please wait...