Prawo Administracyjne

Prawo administracyjne

Prawo administracyjne to dział prawa obejmujący swoim zakresem zespół norm regulujących sytuację prawną podmiotów względem organów administracji publicznej. Normy te stanowią zespół obowiązków i uprawnień, których realizacja podlega kontroli przez organy administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość zastosowania przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Kancelaria Adwokacka Haas świadczy pomoc prawną w zakresie prawa administracyjnego. Pomoc ta może polegać na doradztwie prawnym zarówno w zakresie materialnego prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego.

 

Pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego może dotyczyć następujących aspektów:

 • pracy cudzoziemców na terenie RP,
 • obywatelstwa,
 • ochrony danych osobowych,
 • ochrony środowiska,
 • przepisów dotyczących nieruchomości,
 • prawa górniczego i geologicznego,
 • prawa budowlanego,
 • zagospodarowania przestrzennego,
 • prawa kolejowego oraz różnych rodzajów transportu,
 • prawa oświatowego,
 • prawa morskiego,
 • prawa łowieckiego,
 • korzystania z dóbr publicznych,
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • odpowiedzialności dyscyplinarnej,
 • kultury,
 • obronności kraju,
 • prawa podatkowego
 • innych

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria  zajmuje się :

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa administracyjnego,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,
 • sporządzaniem pism i innych dokumentów,
 • reprezentacji w postępowaniach przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi,
 • doradztwem z zakresu prawa samorządowego, miejscowego,
 • pisaniem odwołań, skarg, zażaleń w związku z bezczynnością bądź nieprawidłowym działaniem organów administracji publicznej,

 

Pomoc prawna może polegać na:

 • wszczęciu postępowania administracyjnego,
 • pomocy w przedstawieniu stanowiska strony w trakcie toczącego się postępowania administracyjnego lub postępowania egzekucyjnego w administracji,
 • zaskarżeniu decyzji administracyjnej, uchwał organów jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów prawa stanowionych przez organy administracji rządowej,
 • złożeniu skargi na bezczynność organów administracji publicznej,
 • wznowienia postępowania administracyjnego,
 • stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej.

Kancelaria Adwokacka Haas zajmuje się reprezentowaniem interesów Klienta przed następującymi instytucjami:

 • organami administracji rządowej i samorządowej,
 • Samorządowym Kolegium Odwoławczym,
 • Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych,
 • sądami administracyjnymi,
 • Naczelnym Sądem Administracyjnym.

 

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię może polegać na:

Pomoc prawna może polegać na reprezentacji interesów Klienta:

 • w postępowaniach przed organami administracji rządowej i samorządowej,
 • w postępowaniach o wydanie decyzji przez organy I instancji,
 • w postępowaniach odwoławczych, m.in. przed Samorządowymi Kolegiami Odwoławczymi, w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Zespołem Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych,
 • w postępowaniach przed sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W zakresie postępowania egzekucyjnego Kancelaria prawna udziela pomocy dotyczącej:

 • zwolnienia bądź wyłączenia rzeczy spod egzekucji,
 • wstrzymania czynności egzekucyjnych,
 • zażalenia na postępowanie bądź czynności egzekucyjne,
 • zawieszenia lub umorzenia postępowania egzekucyjnego.

 

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa administracyjnego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez moją osobę. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: