Ochrona dóbr osobistych

Ochrona dóbr osobistych

Dobrami osobistymi nazywamy chronione prawem dobra o charakterze niemajątkowym, które przysługują zarówno osobom fizycznym jak i osobom prawnym. Zakres pojęcia „dobra osobiste” jest bardzo szeroki i oznacza takie wartości jak zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa i artystyczna, a także prawo do prywatności i poczucie przynależności do płci. Katalog dóbr osobistych jest nieograniczony i może dotyczyć wszelkich aspektów życia człowieka oraz przymiotów innych podmiotów prawa.

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Haasa świadczy pomoc prawną polegającą na działaniach zarówno na rzecz osób, których dobra osobiste zostały naruszone lub zagrożone jak i osób, którym zarzucane jest naruszenie dóbr osobistych innych osób.

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

  • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie ochrony dóbr osobistych,
  • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
  • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
  • reprezentacją w postępowaniach sądowych,
  • wystąpieniem do sądu z roszczeniami o naprawienie szkody z tytułu bezprawnego naruszenia dóbr osobistych,
  • udzielaniem porad prawnych w kwestii zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
  • pisaniem oświadczeń mających na celu zobowiązanie danej osoby do usunięcia skutków doznanej krzywdy na skutek naruszenia dóbr osobistych etc.

Ze względu na szerokie pojęcie ochrony dóbr osobistych nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza:

Please wait...