Prawo pracy

Prawo pracy

Prawo pracy jest gałęzią prawa, obejmująca swoim zakresem ogół norm prawnych dotyczących stosunku pracy istniejącego pomiędzy jego stronami – pracownikiem a pracodawcą oraz norm dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów zbiorowych, dialogu i sposobów rozwiązywania sporów powstałych na tym tle, a także partycypacji pracowniczej.

Świadczona przez Kancelarię Haas pomoc prawna może dotyczyć wszelkich problemów związanych z szeroko pojętym prawem pracy.

Pomoc prawna z zakresu prawa pracy może dotyczyć następujących spraw:

 • zwolnień z pracy, w tym: na mocy porozumienia stron, przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia bądź bez zachowania okresu wypowiedzenia, z upływem czasu, z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta, ochrony przed wypowiedzeniem umowy wynikającej z wieku pracownika, pracownic w ciąży, wypowiedzeń zmieniających, naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy, utraty uprawnień etc.,
 • przywrócenia do pracy na mocy wyroku sądowego na stanowisko, jakie pracownik uprzednio zajmował, a co się z tym wiąże roszczeniami o wypłatę za czas, w którym pracownik był pozbawiony pracy,
 • nadgodzin, w tym: wymiaru i powodu pracy w godzinach nadliczbowych określonych przez Kodeks Pracy, pracy w weekendy, prac koniecznych, nadgodzin pracownic w ciąży, pacy w nadgodzinach powyżej 48h tygodniowo etc.,
 • kar dyscyplinarnych, w tym: upomnienia, nagany, kar grzywny, niesłusznych kar dyscyplinarnych, kar za spóźnienie, łamania przepisów BHP, możliwość podważenia kary etc.,
 • wypłat zaległego wynagrodzenia: po ustaniu zatrudnienia, po śmierci pracownika, z odsetkami, podatek od zaległego wynagrodzenia, zaniżanie bądź nieterminowe wypłaty, skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, reprezentacji i mediacji z Funduszem Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych etc.
 • odszkodowań za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • mobbingu, czyli prześladowania podwładnego, niżej stojącego hierarchii pracownika bądź współpracownika w miejscu pracy w tym, ośmieszania, poniżania, wyzywania, zaniżania oceny, niszczenia mienia, nieuzasadnionej krytyki, gróźb, przemocy fizycznej, zastraszania, etc.,
 • odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji w czasie zatrudnienia, po ustaniu czasu zatrudnienia,
 • sprostowania świadectwa pracy w razie zawarcia w nim nieprawidłowych informacji dotyczących okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanego stanowiska, trybu rozwiązania, okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, informacji dotyczących uprawnień pracowniczych, zajęć komorniczych etc.,
 • dyskryminacji w pracy ze względu na wiek, płeć, wyznanie, orientację, kolor skóry itd.
 • odszkodowań za wypadki w czasie pracy wywołanych przyczyną zewnętrzną powodujące uraz bądź śmierć, w tym wypadków w czasie podróży służbowych, szkoleń, delegacji, drogi z pracy i do pracy, pracy rolniczej etc.,
 • uznania wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • pracy w porze nocnej, w tym: płacy za nadgodziny, pracy w święta i dni wolne, pracy pod przymusem etc.,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy, przysługuje wszystkim pracownikom zatrudnionym na innej podstawie niż umowa o pracę wtedy, gdy warunki, w jakich wykonują dane świadczenie odpowiadają stosunkowi pracy. Charakterystycznymi cechami stosunku pracy są m.in.: wykonywanie powierzonych obowiązków osobiście, ciągłość świadczenia, całkowite podporządkowanie poleceniom pracodawcy, w tym wykonywaniu pracy w miejscu i czasie, jaki wskazał. Z terminem tym wiąże się zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi (umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.)
 • odszkodowania za brak świadectwa pracy bądź za niewydanie świadectwa pracy na czas lub wydanie błędnego świadectwa pracy,
 • sporów zbiorowych, dotyczących najważniejszych układów w zakładzie pracy, w tym: zasad oraz form warunków socjalno-bytowych, wynagrodzeń za pracę, innych świadczeń pieniężnych związanych z pracą etc.,
 • restrukturyzacji, a więc gwałtownych zmian organizacyjnych w przedsiębiorstwie, które mogą doprowadzić do masowych, bezpodstawnych zwolnień, obniżek płacy, mobbingu itp.,
 • odszkodowania z tytułu śmierci pracodawcy, w przypadku umów o pracę na czas nieoznaczony w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, w przypadku umów o pracę na czas oznaczony w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni,
 • odszkodowania z tytułu śmierci pracownika, a w tym ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, określenie osób uprawnionych do odprawy pośmiertnej, zaniżona odprawa pośmiertna, uprawnienia do renty etc.,
 • zapłaty odprawy emerytalnej i pośmiertnej,
 • odszkodowania za odwołanie urlopu,
 • wynagrodzeń za nadgodziny,
 • odszkodowania od pracownika dla pracodawcy m.in.: za bezpodstawne rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bądź za wyrządzenie przez pracownika szkody w mieniu pracodawcy,
 • zwrotów kosztu delegacji i podróży służbowej etc. m.in.: za nocleg, wyżywienie, środki dojazdu komunikacji miejscowej, wyjazdy zagraniczne, ustanowienie wysokości diety za pracownika na jedną dobę w przypadku delegacji krajowych i zagranicznych, zaniżenie diety dziennej poniżej progu ustanowionego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej etc.,

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

– udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa pracy,

– uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,

– sporządzaniem i opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów w tym umowy o pracę, kontraktów menadżerskich, umowy o dzieło i zlecenie, umów o zakazie konkurencji,

– doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych umów,

– pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu w tym sporządzaniu wypowiedzeń zmieniających,

– sporządzaniem i opiniowaniem regulaminów, w tym: regulaminów pracy, BHP, wynagrodzeń,

– sporządzaniem i opiniowaniem układów zbiorowych pracy, a także innych porozumień zbiorowych,

– reprezentacji w postępowaniach sądowych,

– organizowaniu zwolnień grupowych etc.

 

Kancelaria Haas służy pełną analizą sytuacji prawnej Klienta, a także doradztwem w zakresie takich zagadnień jak:

 

– nierówne traktowanie pracownika przez pracodawcę,

– wynagrodzenie za pracę w weekendy, nocną, ponad ustaloną liczbę godzin,

– ustalenie czasu pracy,

– nawiązanie i ustanie stosunku pracy,

– odpowiedzialność materialną pracowników za zaistniałe szkody,

– kary porządkowe wpisywane do akt pracowniczych,

– obowiązki pracownika względem pracodawcy i pracodawcy względem pracownika,

– urlop pracowniczy,

– ochrona pracownika związaną z rodzicielstwem,

– bezpieczeństwo i higiena pracy etc.

 

 

 

Przykłady umów, których sporządzeniem zajmuje się Kancelaria prawna:

 

– umowa o pracę, a w tym:

 • umowa o pracę na czas określony,
 • umowa o pracę na czas nieokreślony,
 • umowa o pracę na okres próbny,
 • umowa o pracę na czas zastępstwa,
 • umowa o pracę z agencją pracy tymczasowej,
 • umowa o dzieło,
 • umowa spółdzielcza
 • umowa o prace zdalną – telepracę,

– kontrakt menadżerski,

– umowa o zakazie konkurencji zarówno w czasie jak i po ustaniu stosunku pracy,

– umowa o skierowanie na naukę,

– umowa o łączne powierzenie mienia z obowiązkiem wyliczenia,

– regulaminy, a w tym:

 • regulamin pracy,
 • regulamin wynagrodzenia,
 • regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • regulamin postępowania pojednawczego,
 • regulamin zwolnień grupowych,

– dokumenty związane ze zwolnieniem pracowników, w tym:

 • rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron,
 • rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, w skróconym czasie wypowiedzenia, bez wypowiedzenia,
 • dokumentacje ze związkami zawodowymi.,
 • wypowiedzenia warunków umowy o pracę.

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa pracy nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez moją osobę. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: