Aktualności

 • Karty płatnicze

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, kancelaria wprowadziła system elektroniczny, umożliwiający uiszczanie należności za usługi przy pomocy kart VISA, MASTERCARD oraz MAESTRO.

  Czytaj dalej
 • Rozwód i separacja

  Rozwód i separacja zajmują bardzo wysokie miejsca na liście najbardziej stresujących wydarzeń w życiu człowieka. Prawdziwym szokiem jest uświadomienie sobie, że właściwie z drugim człowiekiem nie łączy nas już nic, że na zawsze wygasła więź emocjonalna, fizyczna i gospodarcza. W takiej sytuacji stajemy przed dylematem separacja czy rozwód? Decydując się na któreś rozwiązanie, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy, gdyż daje to

  Czytaj dalej
 • Alimenty

  Słowo alimenty pochodzi z łaciny i znaczy tyle co pokarm. Zgodnie ze słownikiem wyrazów obcych alimenty, to w znaczeniu prawniczym, środki, kwoty, zazwyczaj ustalane sądownie, łożone na utrzymanie określonych osób, na przykład: współmałżonka czy dzieci. Obowiązek alimentacyjny to obowiązek dostarczania bieżących środków utrzymania osobom, które nie mogą utrzymać się samodzielnie. Obowiązek ten dotyczy głównie rodziców i dzieci, ale nie tylko.

  Czytaj dalej
 • Ubezwłasnowolnienie

  W polskim systemie prawnym obowiązuje zasada, zgodnie z którą każdy człowiek z chwilą ukończenia osiemnastego roku życia nabywa pełną zdolność do czynności prawnych. Zdolność ta pozwala mu poprzez jego własne działania na nabywanie we własnym imieniu różnego rodzaju praw i obowiązków oraz na rozporządzanie nimi. Od tego momentu człowiek może również zaciągać różnego rodzaju zobowiązania. Osoba posiadająca pełną zdolność do

  Czytaj dalej
 • Pozbawienie i ograniczenie władzy rodzicielskiej

  Wszystkie dzieci wymagają miłości, opieki i dbałości. W większości przypadków odpowiadają za to rodzice dziecka.  W celu określenia obowiązków i praw związanych z opieką nad dzieckiem stosuje się termin „władza rodzicielska.” W zakres tego pojęcia wchodzi  odpowiedzialność za zapewnienie dziecku schronienia, pożywienia i odzieży, a także odpowiedzialność za wychowanie dziecka z poszanowaniem jego praw i godności. Obejmuje ono także odpowiedzialność

  Czytaj dalej
 • Zatrzymanie

  Zatrzymanie Czym jest zatrzymanie, kto je stosuje i w jakich przypadkach Policja, ale także inne organy ścigania (na przykład: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna czy Żandarmeria Wojskowa) mają prawo stosować różne środki przymusu. Jednym z nich jest zatrzymanie, które wykorzystuje się w stosunku do osób, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, a jednocześnie istnieje obawa, że

  Czytaj dalej
 • Tymczasowe aresztowanie

  Tymczasowe aresztowanie Tymczasowe aresztowanie jest jednym z najbardziej represyjnych środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego. Zdecydować o jego zastosowaniu może tylko i wyłącznie sąd. Pamiętajmy jednak, że jest to środek ostateczny, stosowany dopiero w w razie przedstawienia podejrzanemu  zarzutów i to tylko w sytuacji, gdy zastosowanie innych środków zapobiegawczych nie jest wystarczające. Areszt ma bowiem przeciwdziałać realnemu zagrożeniu ucieczki, ukrywaniu czy też matactwu.

  Czytaj dalej
 • Udzielenie przerwy w wykonaniu kary

  Udzielenie przerwy w wykonaniu kary O przerwę w wykonywaniu kary może ubiegać się skazany, którego kara faktycznie jest wykonywana. Aby sąd udzielił nań pozwolenia musi zaistnieć któraś z dwóch typów przesłanek, mianowicie przesłanka obligatoryjna lub fakultatywna. Do przesłanek obligatoryjnych, czyli takich, których wystąpienie powoduje, że sąd musi udzielić skazanemu przerwy zaliczamy, chorobę psychiczną skazanego, którą musi stwierdzić co najmniej dwóch biegłych

  Czytaj dalej
 • Warunkowe zawieszenie wykonania kary

  Warunkowe zawieszenie wykonania kary Sąd, stosując warunkowe zawieszenie kary, bierze pod uwagę kilka zasadniczych faktów, mianowicie, postawę sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, sposób dotychczasowego życia, a przede wszystkim jego zachowanie się po popełnieniu przestępstwa. Owo zachowanie dotyczy między innymi, ewentualnego dążenia sprawcy do naprawienia wyrządzonej szkody lub jej naprawienie, także przeproszenie pokrzywdzonego, nawet podjęcie samodzielnej próby pojednania z nim czy

  Czytaj dalej
 • Warunkowe przedterminowe zwolnienie

  Warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary Warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary jest rezygnacją z części, docelowo reszty, kary pozbawienia wolności i poddaniem sprawcy próbie. Warunkowe zwolnienie stanowi swoiste przedłużenie procesu resocjalizacji w zmienionych warunkach, mających na celu przystosowanie sprawcy do życia na wolności przy pomocy kuratora oraz nałożonych na niego obowiązków. Sąd może, ale oczywiście nie musi, warunkowo

  Czytaj dalej