Prawo prasowe i mediów

Prawo prasowe i mediów

Prawo prasowe regulowane jest głównej mierze przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe. Zastosowanie znajdują także przepisy Kodeksu cywilnego oraz Prawa autorskiego. Znajomość regulacji prawnych z tej gałęzi prawa ma kluczowe znaczenie dla przedstawicieli prasy, radia i telewizji, albowiem określa ona prawa i obowiązki dziennikarzy, redaktorów naczelnych i wydawców, a także prawa i obowiązki osób udzielających mediom informacji.

W ramach pomocy prawnej mogą być podejmowane działania polegające na analizie materiałów prasowych oraz reklam przed ich publikacją, analizie publikowanych treści z punktu widzenia ich zgodności z prawem, formułowaniu sprostowań i odpowiedzi na żądania w tym przedmiocie, opracowywaniu i opiniowania umów, sporządzaniu umów dotyczących praw autorskich, opiniowaniu zgodności z prawem publikowanych lub emitowanych reklam, udzielaniu pomocy w dostępie do informacji publicznej, w tym sporządzania wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz na reprezentacji wybranych podmiotów przed sądami we wszystkich instancjach.

Pomoc prawna może być świadczona nie tylko na rzecz przedstawicieli mediów, ale także na rzecz adresatów przekazu medialnego, których renoma lub dobre imię zostały naruszone. W tym zakresie pomoc prawna może polegać na dochodzeniu roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych w celu uzyskania przeprosin, wyegzekwowania nakazów i zakazów określonego określonego zachowania oraz zadośćuczynienia.

Please wait...