Prawa autorskie i własności przemysłowej

Prawa autorskie i własności przemysłowej

Prawem autorskim nazywamy ogół praw przysługujących autorowi dzieła. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) wyróżnia autorskie prawa osobiste oraz autorskie prawa majątkowe.

Autorskie prawa osobiste obejmują przede wszystkim prawa autora do wiązania z dziełem jego nazwiska. Prawo to nie wygasa i jest z natury rzeczy niezbywalne. Autor ma prawo do przedstawiania utworu pod pseudonimem lub anonimowo. Do osobistych praw autorskich należy  prawo do zachowania niezmienionej treści i formy utworu, zakazujące wprowadzania w nim zmian. Twórca, którego autorskie prawa osobiste zostały zagrożone, może żądać zaniechania tego działania. W razie dokonanego naruszenia może także żądać aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków. Jeżeli naruszenie było zawinione, możliwe jest żądanie zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę na rzecz autora albo zobowiązanie sprawcy do uiszczenia określonej sumy pieniężnej na wskazany przez twórcę cel społeczny.

Autorskie prawa majątkowe  to monopol praw majątkowych na rzecz autora utworu. Zasadą w prawie autorskim jest, iż z utworu może korzystać lub nim rozporządzać tylko osoba uprawniona, np. osoba, która nabyła określone prawa majątkowe, lub na rzecz której ustanowiona została licencja. Pomoc prawna może polegać na doradztwie w zakresie autorskich praw majątkowych,  sporządzaniu umów o przeniesienie praw autorskich i umów licencyjnych, reprezentacji w postępowaniach sądowych.

W zakresie spraw związanych z prawem własności przemysłowej pomoc prawna może polegać na przygotowywaniu zgłoszeń rejestracji znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych według procedur polskich, międzynarodowych, jak i wspólnotowych. Pomoc prawna może także polegać na reprezentacji podmiotów w sporach sądowych, które obejmują naruszenie praw własności przemysłowej oraz rozwiązywaniu problemów, które mogą powstać na tle praw ochronnych wynikających z ustawy prawo własności przemysłowej oraz jej naruszeń. Możliwe jest udzielanie porad w zakresie znaków towarowych, patentów, wzorów użytkowych i przemysłowych.

Please wait...