Prawo cywilne

Prawo cywilne

Prawo cywilne swoim zakresem obejmuje regulację stosunków między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznała zdolność prawną, sytuację prawną tych podmiotów, a także ich wzajemne prawa i obowiązki. Jest to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, a jej przepisy zawierają normy prawne obejmujące niemalże wszystkie aspekty życia społecznego. Kodeks cywilny stanowi podstawowe źródło norm z zakresu prawa cywilnego w Polsce.

Prawo cywilne reguluje szeroki zakres stosunków prawnych, w których klient może otrzymać pomoc prawną, m.in.:

 • dotyczące umów, a więc zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie,
 • dotyczące praw rzeczowych,
 • dotyczące kwestii odszkodowawczych.

Bardziej szczegółowo pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego może dotyczyć następujących aspektów:

 • nabycia i działu spadku,
 • zachowku,
 • podziału nieruchomości,
 • zniesienia współwłasności,
 • ochrony własności i współwłasności,
 • najmu,
 • zarządzania rzeczą wspólną,
 • zasiedzenia nieruchomości,
 • zastawu hipoteki,
 • służebności,
 • bezpodstawnego wzbogacenia,
 • spraw o należną zapłatę,
 • zawierania umów,
 • roszczeń na podstawie nie wywarcia się z umowy,
 • roszczeń na podstawie nienależytego wykonania umowy,
 • umowy przedwstępnej i przyrzeczonej,
 • odszkodowań za wypadki komunikacyjne,
 • błędów w sztuce lekarskiej,
 • skarg na czynności komornicze,
 • ochrony dóbr osobistych,
 • podmiotowości prawnej osób fizycznych,
 • wad oświadczeń woli,
 • form czynności prawnych,
 • pełnomocnictwa i prokury,
 • zakładania oddziału i przedstawicielstwa dla osób krajowych i zagranicznych osób prawnych,
 • ruchomości
 • inne

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria Adwokata Łukasza Haasa zajmuje się:

– udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa cywilnego, – uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach, – sporządzaniem i opiniowaniem umów, – doradztwem w zakresie egzekwowania  praw wynikających z zawartych umów, – sporządzaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu, – reprezentacją w postępowaniach sądowych,

Ze względu na szerokie pojęcie prawa cywilnego nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez kancelarię. W przypadku nieopisanych powyżej kwestii, bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza:

Please wait...