Nieruchomości

Nieruchomości

Kancelaria Adwokacka Adwokata Łukasza Haasa świadczy kompleksowe usługi prawne dla Klientów indywidualnych w w sprawach dotyczących nieruchomości, m. in. takich  jak:

 • kupno, sprzedaż oraz wynajem nieruchomości,
 • analiza stanu prawnego nieruchomości,
 • nabycie praw własności nieruchomości przez zasiedzenie,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • zniesienie współwłasności
 • inne

 

Zniesienie współwłasności

Potrzeba zniesienia współwłasności może wystąpić  wtedy, gdy prawa do danej ruchomości bądź nieruchomości przysługują kilku osobom. Sytuacje, w których to występuje mogą być  następstwem wielu czynności lub zdarzeń prawnych – zawarcia umowy bądź dziedziczenia. Rodzi to wiele nieporozumień w kwestii użytku danej rzeczy, co za tym idzie często rosną koszty utrzymania danego prawa.

Kancelaria podejmie na rzecz klienta działania przy zniesieniu współwłasności, które może być zrealizowane na różne sposoby:

 • przez podział rzeczy wspólnej
 • przez przyznanie stosownie do okoliczności danej rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z określeniem spłat na rzecz pozostałych
 • przez sprzedaż prawa i podział uzyskanej sumy między współwłaścicieli

W przypadku porozumienia współwłaścicieli istnieje możliwość zniesienia współwłasności na drodze umowy. W przypadku zgodnych stanowisk stron, na wniosek któregokolwiek z nich zniesienie współwłasności następuje w postępowaniu sądowym.

 

Zasiedzenie

Instytucja zasiedzenia prowadzi do nabycia praw własności na skutek upływu czasu. Przepisy Kodeksu cywilnego wskazują konkretne przesłanki, jakie muszą zostać spełnione aby możliwe było nabycie prawa własności zarówno do ruchomości jak i nieruchomości.

Kancelaria Adwokata Łukasza Haasa zapewnia klientom pomoc prawną w zakresie prowadzonej sprawy, poczynając od analizy i pomocy przy gromadzeniu dokumentów, poprzez przygotowanie wniosku o zasiedzenie do sądu, skończywszy na reprezentacji na każdym etapie postępowania.

 

Służebności

Kancelaria adwokacka Haas zajmuje się prowadzeniem spraw dotyczących służebności. Służebność jest prawem rzeczowym, umożliwiającym osobom uprawnionym do korzystania z czyjegoś majątku w ściśle określony sposób. Powstaje ona na skutek zawarcia umowy, orzeczenia sądowego, na mocy decyzji administracyjnej bądź z mocy prawa. Ustanowienie służebności może nastąpić zarówno nieodpłatnie jak i odpłatnie.

Kancelaria świadczy usługi prawne we wszelkich sprawach dotyczących:

 1. służebności gruntowych – obciążających nieruchomość w celu zwiększenia użyteczności innej nadrzędnej nieruchomości bądź jej oznaczonej części, w sposób jak najmniej utrudniający korzystanie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa może być:
  • czynną – gdy korzystamy z nieruchomości obciążonej w oznaczonym zakresie np. służebność przejazdu.
  • bierną – gdy właściciel ma zakaz podejmowania określonych zachowań w stosunku do nieruchomości obciążonej, a do których byłby uprawniony w ramach swojego prawa własności np. zakaz wnoszenia budynku ponad pewną wysokość.
 2. służebność osobistą – na czas życia osoby uprawnionej. Obciąża nieruchomość, mając na celu zaspokojenie określonych, osobistych potrzeb jednostki fizycznej z uwzględnieniem podstawowych zasad współżycia społecznego.
 3. służebność przesyłu – odszkodowań za słupy, urządzenia i inne naniesienia na prywatnym gruncie.

 4. służebności drogi koniecznej – gdy dana nieruchomość nie ma odpowiedniego dostępu do drogi publicznej,

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie sporów o zasiedzenie
 • prowadzeniem postępowań dotyczących czasowego zajęcia nieruchomości oraz ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości,
 • badaniem stanu prawnego nieruchomości,
 • reprezentowaniem właścicieli nieruchomości w postępowaniach sądowych,
 • dochodzeniem wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • sporządzaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych

 

Odzyskiwanie mienia

Kancelaria prawna Haas zajmuje odzyskiwaniem mienia przez dawnych właścicieli bądź ich spadkobierców oraz odzyskiwaniem praw do własności nieruchomości przejętych przez Państwo w drodze aktów prawnych administracji publicznej w tym:

 • zwrotami wywłaszczonych nieruchomości,
 • zwrotami znacjonalizowanych majątków,
 • zwrotami majątków przejętych na podstawie reformy rolnej,
 • mieniem zabużańskim,
 • gruntami wywłaszczonymi przez Skarb Państwa,
 • gruntami warszawskimi

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

 • analizą możliwości dochodzenia w postępowaniu sądowym zwrotu praw własności nieruchomości
 • analizą możliwości dochodzenia odszkodowania za utracone prawo własności nieruchomości
 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie odzyskiwania mienia
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa
 • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu
 • pomocą w nabywaniu nieruchomości przez obcokrajowców
 • ochroną praw własności
 • reprezentacją w postępowaniach odszkodowawczych
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych

 

Ochrona praw własności

Kancelaria zajmuje się działaniami mającymi na celu ochronę praw własności. Prawo przyznaje osobom uprawnionym roszczenia chroniące własność jednostki.

 • Roszczenia petytoryjne – chronią prawo:
 1. roszczenia windykacyjne – występują wtedy, gdy właściciel żąda od osoby władającej jego rzeczą, aby rzecz ta została mu zwrócona, chyba, że osoba ta posiada specjalne uprawnienia umożliwiające mu władanie tą rzeczą.
 2. roszczenia negatoryjne – występuje wtedy, gdy osoba trzecia narusza własność właściciela w inny sposób aniżeli pozbawienie go możliwości władania tą rzeczą, a właściciel ten żąda przywrócenia stanu zgodnego z prawem, czyli wyeliminowaniu ingerencji osoby nieuprawnionej.
 3. roszczenia uzupełniające – występują wtedy, gdy przedmiotem roszczenia jest naprawienie uszczerbku powstałego na skutek pozbawienia możności z korzystania z rzeczy. Wyróżniamy tu trzy rodzaje roszczeń:

a) o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy,

b) o zwrot pożytków,

c) o zużycie, pogorszenie lub utratę rzeczy.

 

 • Roszczenia posesoryjne – chronią posiadanie.

 

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie ochrony praw własności,
 • uczestniczeniem w mediacjach i negocjacjach,
 • doradztwem w zakresie wyegzekwowania swoich praw wynikających z zawartych przepisów prawa,
 • pisaniem pozwów, apelacji oraz pism procesowych z różnego zakresu,
 • pomocą w odzyskiwaniu nieruchomości,
 • ochroną praw własności,
 • reprezentacją w postępowaniach sądowych

 

 

Ze względu na szerokie pojęcie nieruchomości nie sposób opisać całego zakresu spraw dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii, bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: