Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń

Prawo wykroczeń swoim zakresem obejmuje regulacje ogółu norm prawnych dotyczących odpowiedzialności karnej człowieka za wykroczenia, czyli czyny zabronione przez ustawę, które posiadają niższy stopień społecznej szkodliwości w porównaniu z czynami zabronionymi ujętymi w prawie karnym. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz Kodeks wykroczeń stanowią nadrzędne źródło prawa wykroczeń w naszym kraju.


W sprawach z zakresu prawa wykroczeń Kancelaria Adwokacka Haas świadczy pomoc prawną w zakresie :

 • obrony obwinionego (osoby przeciwko której wniesiono wniosek o ukaranie)
 • reprezentowanie w postępowaniu interesów pokrzywdzonego, w tym oskarżyciela posiłkowego

Pomoc prawna świadczona jest w zakresie następujących kategorii wykroczeń, przewidzianych przepisami Kodeksu wykroczeń:

 • Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49 – 64)
 • Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym (art. 65 – 69)
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70 – 83)
 • Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84 – 103)
 • Wykroczenia przeciwko osobie (art. 104 – 108)
 • Wykroczenia przeciwko zdrowiu (art. 109 – 118)
 • Wykroczenia przeciwko mieniu (art. 119 – 131)
 • Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów (art. 132 – 139)
 • Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (art. 140 – 142)
 • Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (art. 143 – 145)
 • Wykroczenia przeciwko obowiązkowi ewidencji (art. 146 – 147a)
 • Wykroczenia polegające na szkodnictwie leśnym, polnym i ogrodowym (art. 148 – 166)


Pomoc prawna z zakresu prawa wykroczeń może dotyczyć m.in.:

 • kolizji drogowych,
 • szalbierstwa,
 • palenia w miejscach niedozwolonych,
 • umieszczania reklam i ogłoszeń bez zezwolenia,
 • żebrania,
 • naruszenia przepisów drogowych przez kierowców,
 • naruszenia przepisów drogowych przez pieszych,
 • kradzieży,
 • zakłócania porządku publicznego,
 • zakłócania ciszy nocnej,
 • nieodśnieżenia chodnika,
 • nielegalnych połowów ryb,
 • wypalania traw,
 • handlu bez zezwolenia,
 • niezłożenie zeznania podatkowego,
 • spożywania alkoholu w miejscu publicznym i w miejscu pracy

Kancelaria udziela także w zakresie wykroczeń przewidzianych w innych ustawach.

W ramach powyższych zagadnień Kancelaria prawna zajmuje się:

 • udzielaniem porad prawnych na każdym szczeblu prowadzonej sprawy w zakresie prawa wykroczeń,
 • sporządzaniem pism procesowych
 • reprezentacji w postępowaniach sądowych,
 • sporządzaniem środków zaskarżenia
 • reprezentowaniu w trakcie czynność wyjaśniających oraz przed sądem, w tym w postępowaniu wykonawczym,

 

 

Ze względu na szerokie pojęcie prawa wykroczeń nie sposób wymienić wszystkich zagadnień dotyczących pomocy prawnej świadczonej przez Kancelarię. W przypadku nieopisanej powyżej kwestii bądź w celu dokładniejszego wyjaśnienia którejś z wymienionych proszę o kontakt za pomocą zamieszczonego poniżej formularza: