Katalog dla zagadnienia październik, 2013

 • Kara umowna

  Kara umowna Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zastrzeżenie takie nosi nazwę kary umownej i stanowi sankcję za zachowanie dłużnika niezgodne z treścią zobowiązania. Z definicji kary umownej wynika, że ma ona zastosowanie jedynie do zobowiązań niepieniężnych, a zatem nie może być

  Czytaj dalej
 • Służebności

  Służebności  Wprowadzenie Służebność stanowi jedno z praw rzeczowych ograniczonych.  Nauka prawa cywilnego definiuje prawa rzeczowe ograniczone jako prawa zapewniające uprawnionemu tylko ściśle określony wycinek uprawnień względem rzeczy (w przeciwieństwie do uprawnień wynikających z prawa własności, które określone są bardzo szeroko), a w przypadku służebności ponadto tylko do rzeczy nieruchomych. Definicyjnie służebność polega na możności obciążenia jednej nieruchomości (tzw. nieruchomości obciążonej)

  Czytaj dalej
 • Immisje

  Immisje   Wprowadzenie Zasadą jest, iż właściciel może korzystać ze swojej nieruchomości w dowolny wybrany przez siebie sposób, pod warunkiem, że ów sposób korzystania nie jest sprzeczny z  ustawami,  zasadami współżycia społecznego oraz społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa. Właściciel może wykonywać swoje prawo m.in. w taki sposób, który pośrednio oddziałuje na grunt sąsiedni. Tego rodzaju oddziaływania  nazywane są immisjami

  Czytaj dalej
 • Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

  Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu nazywamy ograniczone prawo rzeczowe, które odnosi się do lokali spółdzielczych, np. znajdujących się w blokach mieszkalnych. Może być ono zarówno prawem do lokalu mieszkalnego jak i lokalu użytkowego. To, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem rzeczowym ograniczonym oznacza, że obciąża ono cudzą nieruchomość (nieruchomość spółdzielni). Na treść tego prawa składają

  Czytaj dalej