Pytanie oznaczone ‘Kara umowna’

  • Kara umowna

    Kara umowna Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują możliwość zastrzeżenia w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Zastrzeżenie takie nosi nazwę kary umownej i stanowi sankcję za zachowanie dłużnika niezgodne z treścią zobowiązania. Z definicji kary umownej wynika, że ma ona zastosowanie jedynie do zobowiązań niepieniężnych, a zatem nie może być

    Czytaj dalej