Negocjacje i mediacje

Negocjacje i mediacje

Negocjacje to proces komunikowania się, którego celem jest osiągnięcie porozumienia w sytuacji, gdy przynajmniej jedna strona nie zgadza się z przedstawionym stanowiskiem albo żądaniem. Negocjacje polegają na poszukiwaniu takiego rozwiązania, które satysfakcjonowałoby wszystkie zaangażowane w konflikt strony. Jest to najszybsza metoda rozwiązywania konfliktu, a ostateczny kształt porozumienia zależy wyłącznie od ustaleń zawartych pomiędzy stronami na skutek poczynionych pertraktacji.

Mediacje to metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia-mediator pomaga stronom w prowadzeniu wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i celów oraz dochodzeniu do wspólnie akceptowalnego porozumienia. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny. Mediacja ma na celu stworzenie osobom fizycznym, podmiotom gospodarczym, jednostkom sektora publicznego oraz instytucjom pozarządowym warunków umożliwiających osiągnięcie dobrowolnego porozumienia, które pozwala na  oszczędność czasu i środków finansowych.  Jeżeli stronom nie uda się wypracować porozumienia w mediacji,  zawsze istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporu przez sąd.

Please wait...