Warunkowe przedterminowe zwolnienie

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania reszty kary

Warunkowe przedterminowe zwolnienie z wykonania kary jest rezygnacją z części, docelowo reszty, kary pozbawienia wolności i poddaniem sprawcy próbie. Warunkowe zwolnienie stanowi swoiste przedłużenie procesu resocjalizacji w zmienionych warunkach, mających na celu przystosowanie sprawcy do życia na wolności przy pomocy kuratora oraz nałożonych na niego obowiązków.

Sąd może, ale oczywiście nie musi, warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary, jeżeli odbył on już co najmniej połowę kary. W przypadku recydywisty, który w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary  umyślenie popełnia przestępstwo podobne do poprzedniego, dwie trzecie kary oraz w przypadku recydywisty, który odbył łącznie co najmniej rok kary pozbawienia wolności i w ciągu pięciu lat po odbyciu w całości lub części ostatniej kary popełnia umyślnie przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu, trzy czwarte kary. Ponadto skazany oprócz odbycia określonego czasu kary musi również spełniać określone warunki, a mianowicie, swoją postawą, właściwościami i warunkami osobistymi, a także sposobem życia przed popełnieniem przestępstwa, jak również okolicznościami jego popełnienia oraz swoim zachowaniem po jego popełnieniu i zachowaniem w czasie odbywania kary musi uzasadniać przekonanie, że po zwolnieniu będzie przestrzegał prawa, a w szczególności nie popełni ponownie żadnego przestępstwa. Ponadto kara orzeczona sprawcy nie może przekraczać 3 lat, a sąd wymierzając karę pozbawienia wolności nie wyznaczył surowszego ograniczenia, które uniemożliwi skazanemu skorzystanie z warunkowego zwolnienia z wykonywania kary.

O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd, na posiedzeniu, które powinno odbywać się w zakładzie karnym, na wniosek skazanego, jego obrońcy, prokuratora, dyrektora zakładu karnego, czy też kuratora sądowego. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje okres próby, od której to zależą dalsze losy skazanego. Okres próby, czyli czas pozostały do dobycia kary nie może być krótszy niż dwa lata, w przypadku recydywisty, który w ciągu pięciu lat po odbyciu co najmniej sześciu miesięcy kary umyślenie popełnia przestępstwo podobne do poprzedniego, krótszy niż trzy lata, a w obu przypadkach nie dłuższy niż pięć lat. Jeżeli zdarzy się tak, że na skutek powrotu do swojej działalności przestępczej skazany doprowadzi do odwołania warunkowego zwolnienia, to wówczas kara jest w dalszym ciągu wykonywana, a okresu, który skazany spędził na wolności nie zalicza się w jej poczet. Natomiast jeżeli skazany zachowuje się nienagannie i w okresie próby, a także w ciągu dalszych sześciu miesięcy od jego zakończenia nie odwołano warunkowego zwolnienia, to wówczas karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia z kary.