Zatrzymanie

Zatrzymanie

Czym jest zatrzymanie, kto je stosuje i w jakich przypadkach

Policja, ale także inne organy ścigania (na przykład: Centralne Biuro Antykorupcyjne, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna czy Żandarmeria Wojskowa) mają prawo stosować różne środki przymusu. Jednym z nich jest zatrzymanie, które wykorzystuje się w stosunku do osób, co do których istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestępstwa, a jednocześnie istnieje obawa, że wszelkie dowody mogą zostać przez nie zniszczone. Zatrzymanie wykorzystywane jest również w sytuacji, gdy przypuszcza się, że osoba podejrzana może zniknąć lub po prostu nie będzie można ustalić jej tożsamości.

Najważniejsze prawa zatrzymanego

W momencie zatrzymania policjant ma obowiązek udzielić informacji o przyczynach zatrzymania, a więc w związku z jakim postępowaniem nastąpiło zatrzymanie oraz popełnienie jakiego czynu jest zarzucane zatrzymanemu. Powinien także uprzedzić Cię o obowiązku stosowania się do wydawanych poleceń oraz o prawie do kontaktu ze swoim adwokatem.

Zwolnienie z aresztu

Osoba zatrzymana powinna zostać zwolniony z aresztu w czterech zasadniczych przypadkach. Po pierwsze, jeśli ustanie przyczyna zatrzymania. Po drugie, jeśli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania osoba zatrzymana nie zostanie przekazana do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. Po trzecie, jeżeli sąd lub prokurator zdecyduje o zwolnieniu osoby zatrzymanej. Po czwarte, gdy w ciągu 24 godzin od przekazania osoby zatrzymanej do dyspozycji sądu nie doręczono jej postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania.

Nie należy zatem ulegać powszechnemu przekonaniu, że można być zatrzymanym jedynie na 48 godzin. Owe 48 godzin, to czas przeznaczony dla organów ścigania, w ciągu którego wykonują niezbędne czynności, a więc czynności przesłuchania lub przedstawienia zarzutów. Mają oni zatem dwie doby na zebrania dowodów, które pozwolą prokuratorowi wystąpić do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowania, ewentualnie zastosowania innych środków zapobiegawczych.

Pomoc adwokata na okoliczność zatrzymania

Każdy zatrzymany na prawo do bezpośredniego spotkania ze swoim adwokatem. Adwokat, który udziela zatrzymanemu pomocy prawnej objęty jest tajemnicą obrończą i nie ujawnia nikomu informacji, o których poinformował go klient. Z pomocy adwokata należy korzystać zawsze, a w szczególności jeżeli w trakcie zatrzymania zostały przedstawione zarzuty. Co więcej, jeżeli  policja czy prokuratura zachęcała do przyznania się do popełnienia przestępstwa i został złożony wniosek o wymierzenie uzgodnionej kary, także wtedy powinien zostać nawiązany kontakt z adwokatem. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że sprawa mogła zakończyć się zupełnie inaczej, bowiem policja czy prokuratura często nie informuje zatrzymanego o innych, bardziej korzystnych dla niego rozwiązaniach.

Jeśli skorzystasz z pomocy adwokata będzie on czuwał nad poszanowaniem Twojego prawa do zachowania milczenia czy prawa do nieskładania obciążających Cię zeznań. Ponadto uczestnicząc w przesłuchaniu adwokat zadba o to, by nie stosowano wobec Ciebie bezprawnego nacisku czy przymusu, a także by poinformowano Cię o Twoich prawach. Obrońca będzie także czuwał nad prawidłowym przebiegiem przesłuchania.