Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie

Tymczasowe aresztowanie jest jednym z najbardziej represyjnych środków zapobiegawczych stosowanych wobec podejrzanego. Zdecydować o jego zastosowaniu może tylko i wyłącznie sąd. Pamiętajmy jednak, że jest to środek ostateczny, stosowany dopiero w w razie przedstawienia podejrzanemu  zarzutów i to tylko w sytuacji, gdy zastosowanie innych środków zapobiegawczych nie jest wystarczające. Areszt ma bowiem przeciwdziałać realnemu zagrożeniu ucieczki, ukrywaniu czy też matactwu. Służy zatem zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania, także w stosunku do osób, które nie mają stałego pobytu w Polsce bądź istnieje prawdopodobieństwo popełnienia przez nie ciężkiego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu czy bezpieczeństwu innych. Wydając nakaz zastosowania aresztu tymczasowego sąd wyznacza również datę jego zakończenia. Z reguły trwa on do trzech miesięcy, w praktyce jednak przepisy pozwalają na jego przedłużanie właściwie bez końca.

W każdym przypadku zastosowania aresztu tymczasowego należy zasięgnąć pomocy adwokata, co wynika z trudności oceny zasadności jego użycia. Wymaga się tutaj bowiem specjalistycznej wiedzy z zakresu procedury karnej. Adwokat pomocny jest szczególnie w sytuacji złożenia przez prokuratora wniosku o przedłużenie tymczasowego aresztowania. Obrońca może złożyć wówczas wniosek o uchylenie, wykazując na przykład, że wszystkie istotne dla sprawy czynności dowodowe zostały już przez Prokuratora przeprowadzone, w związku z czym nie ma potrzeby przedłużania śledztwa i środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Po drugie, może udowodnić, że dalsze, planowane przez Prokuratora czynności dowodowe mają znikome znaczenie dla sprawy, dlatego przedłużanie aresztu jest bezzasadne. Po trzecie, może wykazać, że zwolnienie podejrzanego nie będzie miało zagrażającego wpływu na czynności podejmowane przez Prokuratora. Obrońca może również zwrócić uwagę na to, że Prokuratora cechuje opieszałość w wykonywaniu czynności, co nie może mieć przełożenia na pozostawienia podejrzanego w areszcie. Adwokat wykazuje ponadto, że kara pozbawienia wolność, która prawdopodobnie zostanie wymierzona jego klientowi będzie niższa od dotychczasowego okresu jego tymczasowego aresztowania.

Każdy wniosek obrońcy o odstąpienie od tymczasowego aresztowania poparty jest konkretnymi wnioskami dowodowymi, w postaci załączonych dokumentów, ze wskazaniem osób, które potwierdzą ich zasadność. Ponadto wszelkie działania adwokata wymagają jego stałego kontaktu zarówno z podejrzanym jak i jego rodziną w celu opracowania strategii obrony przed ewentualnym dalszym wnioskowaniem organów o tymczasowe aresztowanie.