Uznanie dziecka

UZNANIE DZIECKA W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO

Ojcostwo może być uznane przed urodzeniem się dziecka, w trakcie rejestracji urodzonego dziecka lub po sporządzeniu aktu urodzenia. Do uznania ojcostwa potrzebna jest zgoda matki w formie oświadczenia potwierdzającego, że dany mężczyzna jest ojcem dziecka.

Oświadczenie o uznaniu dziecka składa się najczęściej w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsc zamieszkania matki.Można uznać dziecko również w każdym innym Urzędzie Stanu Cywilnego, przed każdym kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka nie wymaga opłat.

Do uznania dziecka poczętego wymagane są następujące dokumenty:

  1. dowody osobiste lub paszporty rodziców,
  2. gdy matka jest panną, odpis skrócony jej aktu urodzenia,
  3. gdy matka jest rozwiedziona, odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie,
  4. gdy matka jest wdową, odpis skrócony aktu zgonu męża,
  5. zaświadczenie  lekarskie o ciąży kobiety.

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może odmówić przyjęcia oświadczenia o uznaniu dziecka. Będzie to miało miejsce, jeżeli stwierdzi, że uznanie jest niedopuszczalne (np. gdy ojcostwo dziecka zostało już ustalone i nie zostało skutecznie zaprzeczone) bądź gdy powziął wątpliwość co do pochodzenia dziecka. Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, kierownik USC, odmawiając przyjęcia oświadczeń o uznaniu dziecka, powinien osoby zainteresowane (tj. mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, oraz matkę dziecka) powiadomić o odmowie na piśmie.Powinien też podać przyczyny odmowy oraz wskazać, iż istnieje możliwość uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Nazwisko dziecka uznanego przez ojca wynika ze zgodnych oświadczeń rodziców składanych z oświadczeniami koniecznymi do uznania ojcostwa.Dziecko może nosić nazwisko: matki, ojca, matki i ojca lub też ojca i matki. Jeżeli rodzice dziecka nie złożyli oświadczeń o nazwisku dla dziecka, nosi ono nazwisko matki i dołączone do niego nazwisko ojca.